Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Vi er her for at hjælpe


Ræk ud til os hvis du selv, eller en du kender, har det svært.

Vi tror på, at vi igennem psykoterapeutisk behandling - eventuelt i kombination med mentorstøtte, kan være med til at stoppe rækken af diagnoser og behandlinger, og være med til at finde stabilitet, lindring og bedre trivsel.

Vi kan være en tryg vej til effektiv og vedvarende heling og recovery for dig.

Ring til os idag for mere information.

Ring når som helst ... 


Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering er en professionel privat organisation. 


Vi har et regenerativt fokus i vores tilgang til at udvikle en psykoterapeutisk virksomhed, der handler om at prioritere og give plads til genopbygning og restituering for mennesker og natur.


Essentielt handler det om at skabe mere liv i alle handlinger og alle relationer.


Kerneydelse

Vores kerneydelser er behandling og støtte til heling og lindring af symptomer og senfølger fra komplekse traumer og anden traumerelateret stress som for eksempel angst, depression, dissociation, personlighedsforstyrrelser, ensomhed, afhængighed, dårlig læring, ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende trivsel.


Vi tilbyder

Vi tilbyder psykoterapi og rehabiliterende forløb samt kurser og workshops til unge, voksne og ældre.

I de rehabiliterende forløb kombinerer vi psykoterapeutisk behandling og socialfaglig mentorstøtte.


Vi faciliterer forældrenetværket 'Forældre hele livet', og udvikler et læringsprogram til sårbare forældre og sårbare unge der venter sig.


Vi tilbyder supervision til medarbejdere og selvstændige i behandlings-, hjælpe- og omsorgsfag, fordi trygge relationer imellem mennesker er afgørende for om den fagprofessionelle kerneydelse kan udfoldes hensigtsmæssigt, så trivsel, læring og sundhed forøges for alle.Sådan arbejder vi

Det psykoterapeutiske arbejde hviler grundlæggende i en forståelse af den dybe og intelligente forbindelse der er imellem kroppen og sindet. I de transformerende og helende processer er ord sjældent tilstrækkelige, og derfor inddrager vi i høj grad kroppens sprog i form af følelser, tanker, bevægelser, impulser og sansninger.

I den kontekst støtter vi den enkelte til at finde sin egen, meningsfulde vej.


Vi arbejder ud fra moderne teorier og metoder, som er anbefalet og dokumenteret af de førende eksperter i verden indenfor psykoterapi og psykoterapeutisk behanding af traumer, herunder Pat Ogden, Janina Fisher, Stephen Porges, Bessel van der Kolk, Allan Schore, Onno van der Hart, Dan Siegel, John Bowlby, Judith Herman, Christine Courtois m.fl.


I praksis er arbejdet med heling af følelses- og adfærdsmæssige udfordringer samt traumerelaterede tilstande primært baseret på principperne og metoderne i Sansemotorisk Psykoterapi (SP & Pat Ogden)

I traumebehandlingen arbejder vi således ud fra fasemodellen (P. Janet, J. Herman), hvor vi indledningsvist arbejder med ressourcer og stabilisering - for at skabe en hensigtsmæssig ramme omkring det videre arbejde med forløsning af traumet. Denne skelnen og valg af forskellig tilgang er dels medvirkende til, at den terapeutiske proces opleves tryg og let, og til at sikre at terapien har vedvarende effekt.


Fasemodellen

Processen med behandling og heling af traumer er inddelt i 3 faser (P. Janet, J. Herman).


Fase 1 har fokus på stabilisering, ressourcer og tryghed

Fase 2 er arbejdet med erkendelse og erindringer fra de traumatiske oplevelser, samt bearbejdning og heling.

Fase 3 er genorientering imod netværk og relationer samt oplevelsen af at føle sig forbundet og høre til i et fællesskab samt generelt at føle nærhed med andre mennesker som noget positivt, livgivende og opbyggende i stedet for fx. energi-drænende og nedbrydende.


I praksis udfoldes traume-arbejdet i et flow, der nøje følger terapiens udvikling, hvilket naturligt medfører, at der ofte skiftes frem og tilbage imellem faserne.

Som klient opdager man ikke nødvendigvis disse skift.


Flere tilgange

Fokus på vejrtrækningsøvelser indgår i alle behandlingsforløb.

Mindfulness er en integreret del af vores metode. Vi arbejder med et begreb og en praksis vi kalder guidet mindfulness, som hovedsageligt består i, at vi mange gange i løbet af sessionerne, guider klienten til at rette fokuseret opmærksomhed i bestemte retninger - fx. kroppens respons på følelser, situationer og andet der tales om. Formålet hermed er at aktivere kroppens hukommelse og den indre, medfødte kapacitet til heling på et dybt årsagsniveau samt udvikling af bedre kapacitet til at forblive nærværende forankret her og nu, samtidig med iagttagelse af sin egen indre tilstand i krop, tanker og følelser. 


Specifikt i forhold til heling af traumer peger van der Kolk og andre på, at det kan være hensigtsmæssigt at inddrage aktiviteter som yoga, kunst-terapi, dans, drama og litteratur m.fl.

På sigt vil vi gerne kunne tilbyde flere af disse aktiviteter.


Samarbejde

Heling af komplekse traumer har mange facetter, og det kan være hensigtsmæssigt at samarbejde tværfagligt med netværk, egen læge, skolen, psykiater, sagsbehandler m.fl.

Fokus for det rehabiliterende arbejde kan således også være støttende i forhold til kontakt med egen læge, arbejde, uddannelse, netværk og lignende.

BEMÆRK: Det skal understreges, at vi selvfølgelig kun samarbejder med andre, hvis du som vores klient synes, at det er hensigtsmæssigt, og i øvrigt klart tilkendegiver dette i form af et skriftligt samtykke. Supervision til medarbejdere i hjælpe- og omsorgsfag

Det, der foregår i relationerne imellem mennesker, er betydningsfuldt for den faglige kerneydelse og selvfølgelig også for hvordan vi har det.

Den nødvendige relationelle kvalificering af den professionelle relation kan meget fordelagtigt ske via supervision, hvor tilgang og set-up er tilstrækkelig omsorgsfuldt og støttende til at læring kan ske.

Når vi faciliterer kontakt og tryghed i de professionelle relationer, så stiger fagligheden, og kerneydelsen lykkes i langt højere grad. 


Vi tilbyder fagpersonlig og relationsorienteret supervision til fagprofessionelle og andre der arbejder i hjælpe- og omsorgsfagene - fx frivillige.

Vi arbejder med supervision på et traumebevidst grundlag.


Læs mere om supervision her  Mission

  At mindske psykisk lidelse og smerte og at skabe bedre trivsel for unge, voksne, ældre og familier igennem at tilbyde kvalificeret psykoterapeutisk behandling og psykosocial rehabilitering.

  At tilbyde kvalificeret, tværfaglig og relationsorienteret supervision til medarbejdere i de fag der arbejder med andre menneskers trivsel, udvikling og læring

  At udbrede viden om komplekse traumer og deres nedbrydende konsekvenser for den enkelte, for familien og for samfundet

  Vision

  Ingen skal efterlades uden for fællesskabet!


  Alle, der har brug for det, skal have mulighed for tilstrækkelig psykosocial støtte og behandling, så det bliver muligt at leve et meningsfuldt liv med frihed, trivsel og oplevelse af samhørighed.

  Traumebevidst tilgang


  Psykiske traumer og traumatisering er et almenmenneskeligt vilkår, der hyppigt er årsag eller medvirkende årsag til forskellige psykiske og sociale ubalancer, men også til de mere alvorlige kroniske sociale, mentale, følelses- og udviklingsmæssige tilstande.  Det har vi ikke altid vidst - anerkendelse af denne viden er forholdsvis nyt. Tidligere er det, som vi idag forstår som traumebundne symptomer, tilstande og adfærd blevet tillagt helt andre årsager og forståelser, og derfor har det også været svært at behandle disse tilstande - især fordi vi ikke forstod dem.


  Idag ved vi, at rigtig mange mennesker i en eller anden grad kæmper med senfølger fra overvældende, traumatiske oplevelser, og derfor er det hensigtsmæssigt, at være traumebevidst i enhver kontakt, og vi ved også at det er afgørende, at vi i arbejdet med heling af senfølger fra traumer, arbejder ud fra en hensigtsmæssig tilgang der forstår traumernes natur.

  Metodisk og teoretisk grundlag


  Vi benytter forskellige metoder og tilgange i både det socialfaglige og det psykoterapeutiske arbejde. Vi har et overordnet stort fokus på at etablere en tryg kontakt i relationen til den enkelte samt på en grundig afklaring af hvilke udfordringer og behov den enkelte selv lægger vægt på - og løbende at evaluere og justere herpå. Vi ser det som vores fornemste opgave, at yde den nødvendige indsats i forhold hertil, indtil der er opnået en tilfredsstillende forandring.


  Hjemmearbejde er en integreret del af et forløb hos Mind Us. Der indgår øvelser, refleksioner og andet arbejde, der skal laves derhjemme imellem sessionerne i Centret. 


  Åndedrættet er på flere måder en vigtig katalysator for fysisk og psykisk sundhed og trivsel, og derfor har vi et særligt fokus på åndedrætsøvelser i alle forløb - Vi arbejder med biofeedback, guidede øvelser og hjemmearbejde imellem sessionerne.


  Det teoretiske og metodiske grundlag for vores forståelse af og tilgang til psykoterapeutisk behandling er grundlæggende forankret i Sensorimotor Psychotherapy (SP), en internationalt anerkendt psykoterapeutisk tilgang, der er udviklet af Pat Ogden, ph.d, Colorado, USA.

  Læs eventuelt mere her Sensorimotor Psychotherapy Institute.


  Vores tilgang til socialfagligt arbejde er recovery- og empowerment orienteret i en forståelse af, at sociale problemer og udfordringer skabes i et krydsfelt mellem biologiske, psykologiske og sociale forhold.

  Vi har en ressourceorienteret tilgang, og ud fra en psykosocial og systemisk forståelse støtter vi den enkelte, gruppen eller familien til at fungere og leve et liv i trivsel og sundhed med frihed til læring og til at kunne deltage i store og mindre fællesskaber med mulighed for at frisætte og udleve eget potentiale.

  Mind Us og Verdensmålene

  Vi har et socialt samfunds-engagement, der blandt andet udspringer fra, at vi mener, at det enkelte menneskes bio-psyko-sociale situation, udvikling og muligheder kun kan forstås i et krydsfelt, der påvirkes af både psykologiske og sociologiske forhold.


  Der er brug for at alle bidrager positivt til en bedre verden - for alle, og vi synes at en fremhævelse af verdensmålene, er en rigtig god måde at markere dette på.


  Igennem vores arbejde bidrager vi til bedre mental sundhed, større social lighed og øget inklusion i fællesskaber. Det gør vi for eksempel, når vi sætter fokus på komplekse traumer og senfølgernes konsekvenser for det enkelte menneske og for samfundet og tilbyder relevant behandling i psykoterapeutiske eller rehabiliterende forløb med støtte og behandling til unge, voksne, ældre og familier.

  Persondata & GDPR

  Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering er som dataansvarlig underlagt regler og krav i henhold til persondataloven og persondataforordningen.

  Du har, som den der registreres oplysninger om, nogle rettigheder.


  Vi registrerer, behandler og opbevarer oplysninger om dig, når du enten tilmelder dig og deltager i et behandlingsforløb eller tilmelder dig og deltager i et kursus eller en workshop hos os.


  Vi har udarbejdet en persondatapolitik som du kan orientere dig yderligere i.


  Læs vores persondatapolitik her

  Mind Us

  Center for PsykoSocial Rehabilitering


  Østergade 10, st

  8900 Randers C  ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70